Haikais :  Haikai 1. Bruxas Europeias
Haikai 1. Bruxas Europeias
1.





Bruxas europeias
A Europa sempre
Foi centro da bruxaria.
Poeta

0 puntos
0 0 0