Haikais :  Haikai 2(Castelo Esquecido)
Haikai 2(Castelo Esquecido)
Castelo esquecido
No leste europeu
Família aniquilada
.
Poeta

0 puntos
0 0 0